Terms and conditions of use

W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności, niezgodności lub niejasności pomiędzy wersją polską a angielską niniejszego regulaminu, decydującą i wiążącą jest wersja polska. Wersja polska ma pierwszeństwo i jest podstawą interpretacji oraz rozstrzygania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z Serwisu i dokonywaniem transakcji w ramach Sklepu Internetowego. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub rozbieżności między wersją polską a angielską, należy zawsze odnosić się do treści wersji polskiej.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://podpis.unistyle.pl (dalej zwany "Sklepem") oraz warunki sprzedaży produktów elektronicznych i podpisów elektronicznych (dalej zwanych "Produktami").
  2. Sklep prowadzony jest przez firmę UniStyle.pl Krzysztof Kuczmański zarejestrowaną w Łodzi na Al. Tadeusza Kościuszki 80/82 lok 302, 90-437 Łódź, z siedzibą w Łodzi Al. Kościuszki 80/82, lok 302, REGON 473291643, NIP 7272608328.
  3. Korzystanie ze Sklepu oraz składanie zamówień w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  4. W celu dokonywania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
  5. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany te nie mają wpływu na prawa nabytych Klientów, w tym na warunki zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian.
 2. Produkty

  1. Sklep oferuje sprzedaż produktów elektronicznych oraz podpisów elektronicznych.
  2. Opisy i informacje dotyczące Produktów zamieszczone w Sklepie są dokładne i zgodne z rzeczywistością w miarę naszej najlepszej wiedzy. Jednakże, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieaktualne informacje.
 3. Zamówienia

  1. Zamówienia w Sklepie mogą być składane za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
  2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Klientem a Sklepem.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości dostawy Produktu, wadliwych lub niekompletnych danych podanych przez Klienta lub w innych uzasadnionych przypadkach.
  4. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia zawierające informacje dotyczące zamówionych Produktów, ceny, kosztów dostawy oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia.
  5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia dostępności zamówionych Produktów, jednakże nie gwarantuje pełnej dostępności wszystkich Produktów w każdym czasie. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia w całości lub częściowo, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszych kroków.
 4. Dostawa

  1. Zamówienia są realizowane na terenie Polski.
  2. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem wybranych firm przewozowych, takich jak Inpost, DPD, Fedex, DHL.
  3. Koszty dostawy są prezentowane podczas składania zamówienia i są uzależnione od wybranej metody dostawy oraz miejsca dostawy.
  4. Za pośrednictwem firm kurierskich sklep dostarcza produkty, które wymagają dodatkowych usług do osiągnięcia pełnej sprawności takich jak np.: instalacja certyfikatu, weryfikacja tożsamości, instalacja oprogramowania. Niektóre z tych usług mogą być wykonane tylko przez wykwalifikowanych pracowników firmy UniStyle wyłącznie podczas spotkania z klientem w siedzibie firmy UniStyle.pl
  5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez firmę przewozową.
 5. Zwroty i reklamacje

  1. Klient ma prawo do zwrotu Produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, zgodnie z przepisami prawa konsumenckiego.
  2. Aby dokonać zwrotu, Klient powinien skontaktować się z obsługą klienta Sklepu i zgłosić swoje zamiary. Instrukcje dotyczące zwrotu zostaną przekazane Klientowi.
  3. Zwrot Produktu powinien nastąpić w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, z kompletną dokumentacją i akcesoriami.
  4. Koszty związane z odesłaniem Produktu są pokrywane przez Klienta, chyba że zwrot dotyczy wadliwego Produktu lub niezgodności z zamówieniem.
  5. W przypadku reklamacji dotyczących Produktu, Klient powinien skontaktować się z obsługą klienta Sklepu, podając dokładny opis problemu. Sklep podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu rozwiązania problemu reklamacyjnego.
 6. Odpowiedzialność

  1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania Produktów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub z naruszeniem obowiązujących przepisów.
  2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia w dostępie do Sklepu wynikające z przyczyn od niego niezależnych, takich jak awarie techniczne, działania osób trzecich, lub siła wyższa.
 7. Ochrona danych osobowych

  1. Sklep gwarantuje ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 8. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.
  2. Wszelkie spory wynikłe z umowy sprzedaży między Sklepem a Klientem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
  3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Sklepu.